คณะครุศาสตร์ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว

   เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว กับชุมชนที่บ้านลาด ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย และเยี่ยมชมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ ส่วนการลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้เพื่อต้องการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของการลงแขก ให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ ที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างความสมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือกันด้านแรงงาน ไม่มีค่าจ้างตอบแทนกันมีเพียงน้ำใจเลี้ยงอาหารตามแต่จะหาได้ในท้องถิ่น หมุนเวียนกันไปจากครอบครัวหนึ่งสู่อีกครอบครัวหนึ่ง ทำให้กิจการงานสำเร็จลุล่วงโดยไม่ต้องจ้างด้วยเงิน และเพื่อสืบทอดประเพณีอีสานอันดีงามของบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป พร้อมเป็นการเชื่อมความสัมพันธุ์ ระหว่างมหาลัยและชุมชนเข้าด้วยกัน