โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

   เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ โรงเรียน ผดุงนารี ได้ร่วมมือกันดำเนินงาน โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ นายประพันธ์ ขันโมลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เห็นความสำคัญในการจัดการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา มีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมของตนเอง อีกทั้งโรงเรียน ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (โรงเรียนคุณภาพฯ SMT) ซึ่งต้องมีการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาสมรรถนะให้ ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ครูมีที่ปรึกษาในการทำวิจัยชั้นเรียนการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การเลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน และมี นายสวาท ฦาชา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เป็นประธานในการร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้ด้วย