ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง แนวทางการเตรียมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

-----------------------
          ตามที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้กําหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และให้นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤษภาคม - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID-๑๙) ทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้าน สาธารณสุขระหว่างประเทศและรัฐบาลได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กําหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตราย อีกทั้งตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้กําหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งมี แนวโน้มที่จะเกิดระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้น และยืดเยื้อยาวนาน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ให้ สามารถปฏิบัติงานเพื่อการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว เป็นไปตาม ประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด-๑๙ (ฉบับที่ ๓) : การปฏิบัติของ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และ ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ คณะครุศาสตร์ ในส่วนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จึงขอแจ้งแนวทางสําหรับ การเตรียมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

          ๑. กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอน จะจัดทําเป็นคู่มือ สําหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้แก่นักศึกษา เพื่อชี้แจงและแจ้งแนวทางการปฏิบัติตน ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ

          ๒. นักศึกษาที่จะออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ให้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยการไม่เข้าชั้นเรียนหรือการสอนแบบออนไลน์ ตามบริบทของ โรงเรียนที่จะไปฝึกปฏิบัติการสอน รวมทั้งติดตามข่าวสารต่าง ๆ ที่จําเป็นจากทางโรงเรียน

          ๓. ช่วงระยะเวลาการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จะดีขึ้น โดยยึดตามประกาศของคุรุสภาหรือประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
-- (คณบดีคณะครุศาสตร์) --