โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมแจ้งข้อมูลเบื้องต้น โดยปฏิบัติดังนี้

1. แจ้งรายละเอียดกับผู้ประสานงาน

  • 1.1 ชื่อ - สกุล
  • 1.2 สังกัดและโรงเรียน
  • 1.3 เบอร์โทรศัพท์และ E-mail

2. ผู้เข้าร่วมรับการอบรม

ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

3. ผู้ประสานงาน

  • น.ส.นิภาพร บำรุง (โทร. 08-0401-8388)
  • อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ กิจคณะ (โทร. 08-6254-1194)
หากสามารถจัดการอบรมได้จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง
*** หมายเหตุ : : หากผู้เข้ารับการอบรมชำระค่าลงทะเบียนมาก่อน จะไม่ได้รับการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น