วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

  • การออกแบบเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ โดย ศาสตรเมธี ดร.สุทธิพงษ์ หกสุวรรณ
  • การวัดและประเมินผลออนไลน์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

  • การเรียนเชิงรุก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
  • การออกแบบการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย

เข้าร่วมฟังประชุมสัมมนา

 

ลงทะเบียนร่วมอบรมสัมมนา