ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓


          ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID-๑๔) และเป็นโรคติดต่ออันตราย ทางคณะฯ จึงได้แจ้งแนวทางสําหรับการเตรียมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามหนังสือที่ คศ ๐๑๕๓ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้ง แนวทางการเตรียมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และมีความจําเป็นที่ต้องปรับตัวตาม สถานการณ์ปัจจุบันในการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (COVID-๑๔) และการเลื่อนเปิดภาคเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นั้น ทางคณะฯ จึงได้กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ระยะเวลาการปฏิบัติการสอนใน สถานศึกษาสอดคล้องกับประกาศดังกล่าว และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ มีโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูบางโรงเรียนที่มีความประสงค์ให้นักศึกษาเข้าไป เตรียมการและเรียนรู้งานต่าง ๆ ก่อนกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ดังนั้น คณะฯ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้

          ๑. ขอความอนุเคราะห์ให้ทางโรงเรียนทําหนังสือขอนุญาตให้นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาก่อนกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อทางคณะฯ จะได้จัดทําหนังสือส่งตัวให้กับนักศึกษาเป็นกรณีไป

          ๒. นักศึกษาที่จะออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้ชําระเงินลงทะเบียน ตามกําหนดเวลาของมหาวิทยาลัย เพื่อสิทธิในเบี้ยประกันชีวิตของตนเอง

          ๓. นักศึกษาที่จะออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ให้ติดตาม ข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นจากทางคณะฯ และโรงเรียนที่จะไปฝึกปฏิบัติการสอน

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการ


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
-- (คณบดีคณะครุศาสตร์) --