บริการของเรา

ระบบแผนงานและงบประมาณ ครุศาสตร์


การเสนอขออนุมัติโครงการ

ระบบการเสนอขออนุมัติโครงการ กรอกข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เสนอ ระบบจะประมวลผลและส่งออกรายงานในรูปแบบเอกสาร PDF (Portable Document Format)

การรายงานผลการดำเนินโครงการ

ระบบการส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ ในรูปแบบไฟล์ประเภท Word Processor และประเภทเอกสาร PDF (Portable Document Format) รวมถึงการแนบหลักฐานประกอบ (รูปภาพ)

การติดตามผลการดำเนินการ

ติดตามโครงการที่เสนอขอในระบบ และติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบ และรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการทั้งหมดในระบบ

เริ่มต้นใช้งาน
สำหรับบุคลากร สำหรับผู้ดูแลระบบ