บริการของเรา

ระบบแผนงานและงบประมาณ ครุศาสตร์


การเสนอขออนุมัติโครงการ

ระบบการเสนอขออนุมัติโครงการ กรอกข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เสนอ ระบบจะประมวลผลและส่งออกรายงานในรูปแบบเอกสาร PDF (Portable Document Format)

การรายงานผลการดำเนินโครงการ

ระบบการส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ ในรูปแบบไฟล์ประเภท Word Processor และประเภทเอกสาร PDF (Portable Document Format) รวมถึงการแนบหลักฐานประกอบ (รูปภาพ)

การติดตามผลการดำเนินการ

ติดตามโครงการที่เสนอขอในระบบ และติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบ และรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการทั้งหมดในระบบ

ขับเคลื่อนโดย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


Image alt goes here
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม
คณบดีคณะครุศาสตร์
Image alt goes here
อาจารย์ ดร.ปวริศ สารมะโน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
Image alt goes here
อาจารย์ ดร.ปัณญาพัฒน์ ขันทอง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
Image alt goes here
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
เริ่มต้นใช้งาน
สำหรับบุคลากร สำหรับผู้ดูแลระบบ