15 คน

จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน

8 คน

จำนวนเพศชาย

7 คน

จำนวนเพศหญิง

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์คณะครุศาสตร์

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

   เพศ        ชาย       หญิง
   อายุ        อายุ ต่ำกว่า 20 ปี
       อายุระหว่าง 21 - 30 ปี
       อายุระหว่าง 31 - 40 ปี
       อายุระหว่าง 41 - 50 ปี
       อายุระหว่าง 51 - 59 ปี
       อายุ 60 ปีขึ้นไป
   ระดับการศึกษา        ประถมศึกษา
       มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า
       ปริญญาตรี
       สูงกว่าปริญญาตรี
   สถานะภาพ        ผู้บริหาร
       อาจารย์
       เจ้าหน้าที่
       นักเรียน/นักศึกษา
       ศิษย์เก่า
       ประชาชนทั่วไป
       อื่น ๆ


ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ (คณะครุศาสตร์)

รายการ/ข้อคำถาม* มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) น้อยที่สุด (1)
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ
6. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
8. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
9. หน้าแรกเว็บไซต์มีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
10. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
11. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
12. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
13. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่าง ๆ
14. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
15. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
16. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
17. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
18. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
19. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
20. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน


ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)

ให้ตอบแบบประเมิน ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 (ถ้ามีข้อเสนอแนะ) ให้สมบูรณ์ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ