การลงทะเบียน

ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน วัน และ เวลาที่ลงทะเบียน ประเภทบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร พลหาญ การบริหารจัดการการศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:28:19 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์พีระพร รัตนาเกียรติ์ การศึกษาปฐมวัย 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:28:04 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ศุภนิธิ ขำพรหมราช วิทยาศาสตร์การกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:24:29 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อัจฉริยา พรมท้าว วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:24:13 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สุทิน เจียมประโคน จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:21:54 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์วารินทิพย์ ศรีกุลา การประถมศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:17:29 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยานุวัตน์ สมาธยกุล ภาษาไทย 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:17:12 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ประเสริฐ ชมมอญ วิทยาศาสตร์การกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:17:01 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ การบริหารจัดการการศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:16:20 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อรวรรณ เจริญรัตน์ สังคมศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:14:53 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์มนตรี เนมิน ดนตรีศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:14:48 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นางสาวปัณญาพัฒน์ ขันทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:14:33 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ไตรมิตร โพธิแสน วิทยาศาสตร์การกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:14:12 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์จักรดาว โพธิแสน วิทยาศาสตร์การกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:13:32 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยากานต์ เรืองสุวรรณ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:13:21 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์มัณณธูร จารุโณปถัมภ์ สังคมศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:12:37 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:11:44 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์ เคมี 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:10:54 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นายธนาพล ตริสกุล คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:10:31 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รามนรี นนทภา คณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:10:25 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ประยงค์ หัตถพรหม พลศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:09:56 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ไพรินทร์ ทองกลม จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:09:54 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวพล นนทภา คณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:09:54 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ณิชกานต์ เสนามาตย์ การสอนภาษาจีน 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:08:57 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สุชาดา หวังสิทธิเดช การศึกษาปฐมวัย 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:08:21 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ปิติ ธรรมนูญ คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:08:16 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรสา พรหมทา การบริหารจัดการการศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:08:12 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ชยกร สมศิลา คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:08:11 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์ การประถมศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:07:46 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์วิกรม สวาทพงษ์ การจัดการกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:07:43 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สุชาดา หวังสิทธิเดช คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:07:31 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์อนุสรณ์ จันทร์ประทักษ์ วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:06:37 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อัจฉริยะ วะทา การประถมศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:06:02 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ปวริศ สารมะโน คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:05:41 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง เทียมภักดี จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:05:24 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล เอกะกุล วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:05:18 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สุนันทา กินรีวงค์ ภาษาไทย 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:05:13 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นางสาวรุ่งลาวัลย์ ละอำคา การศึกษาปฐมวัย 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:05:02 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ จังหาร หลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:04:57 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์จรูญ เบญมาตย์ พลศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:04:47 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ธนวุฒิ คำประเทือง การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:04:39 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ธนวรรณพร ศรีเมือง วิทยาศาสตร์การกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:04:28 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณวิไล ดอกไม้ วิทยาศาสตรศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:04:21 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์พัชรี วงษาสน วิทยาศาสตร์การกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:04:18 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นางสาวภานุมาศ พร้อมวงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:04:16 บุคคลภายนอก
อาจารย์ชำนาญ ด่านคำ คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:04:06 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์เนตรนภา เรืองไชย พลศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:04:04 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์วณิชา สาคร คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:59 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นางสาวสายใจ เพ็งที พลศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:58 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์พีระพร รัตนาเกียรติ์ การศึกษาปฐมวัย 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:58 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี การศึกษาปฐมวัย 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:58 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ นาคุณทรง การศึกษาปฐมวัย บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:49 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ศันสนีย์พร ภูพันนา การสอนภาษาจีน 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:27 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ทิพย์รัตน์ ประเสริฐสังข์ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:24 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ปวริศ สารมะโน คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:20 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ คณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:14 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นางกมลพร ขรรค์ทัพไทย 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:11 บุคลากรคณะ | สายสนับสนุน
อาจารย์ไตรมิตร โพธิแสน วิทยาศาสตร์การกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:06 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ขันแก้ว มาพรม ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:00 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ธนัชพร ขัติยนนท์ ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:00 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ณัฐพงษ์ ภารประดับ ดนตรีศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:02:51 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ณัฐธิดา บังเมฆ วิทยาศาสตร์การกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:02:48 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์จักรดาว โพธิแสน วิทยาศาสตร์การกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:02:39 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์เทอดเกียรติ ฉายจรุง การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:02:34 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นางสาวกัญญาพัชร ยอดกลาง นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมราชภัฎหาสารคาม (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:01:59 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ปวีณาการณ์ พลหาญ บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:01:46 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์วีระยุทธ กองวงษา การจัดการกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:01:37 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ สิมมาทัน คอมพิวเตอร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:01:30 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ปราการ บุตรแก้ว การสอนภาษาจีน 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:01:29 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ณัฐดนัย ศรีโท ดนตรีศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:01:23 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ภาสิตา สุทธิไชยา หลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:01:12 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ปฏิวัติ สิงห์ทองลา คณิตศาสตร์ 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:01:06 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร ภาษาไทย 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:00:56 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สิริมณี ดีรัศมี สังคมศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:00:56 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์ การศึกษาปฐมวัย 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:00:50 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ตีเมืองซ้าย คอมพิวเตอร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:00:48 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์รัตติกาล สารกอง วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:00:47 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ สังคมศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:00:41 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อาทิตย์ อาจหาญ วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:00:32 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์จีระนัน เสนาจักร์ คณิตศาสตร์ 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:00:32 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อุบลวรรณ กิจคณะ คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 20:00:19 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ คณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:31:02 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐชัย จันทชุม วิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:30:33 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นางสาวปัณญาพัฒน์ ขันทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:29:54 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ประยงค์ หัตถพรหม พลศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:29:07 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ตีเมืองซ้าย คอมพิวเตอร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:25:08 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ขันแก้ว มาพรม ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:23:45 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นายศรัณย์ อวิรุทธไพบูลย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:23:31 บุคคลภายนอก
นางสาวกชพรรณ สุวรรณภักดี ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:23:18 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์มนตรี เนมิน ดนตรีศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:21:36 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ธนวุฒิ คำประเทือง การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:21:29 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ชำนาญ ด่านคำ คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:21:19 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ชัยวัฒน์ สุภัควรกุล คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:21:06 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์นราวิชญ์ ศรีเปารยะ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:19:37 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยากานต์ เรืองสุวรรณ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:18:28 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ปิติ ธรรมนูญ คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:17:42 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ประเสริฐ ชมมอญ วิทยาศาสตร์การกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:16:46 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นางสาวสายใจ เพ็งที พลศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:14:11 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สุนันทา กินรีวงค์ ภาษาไทย 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:13:02 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อรวรรณ เจริญรัตน์ สังคมศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:11:55 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณวิไล ดอกไม้ วิทยาศาสตรศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:11:53 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์พัชรี วงษาสน วิทยาศาสตร์การกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:09:17 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร พลหาญ การบริหารจัดการการศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:09:16 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ปวีณาการณ์ พลหาญ บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:08:09 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกต ภูมิสายดร เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:08:02 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นางสาววรรณษา โสภานะ 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:07:16 บุคลากรคณะ | สายสนับสนุน
อาจารย์ไตรมิตร โพธิแสน วิทยาศาสตร์การกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:06:28 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รามนรี นนทภา คณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:05:37 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ณัฐธิดา บังเมฆ วิทยาศาสตร์การกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:05:00 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวพล นนทภา คณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:04:44 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์จักรดาว โพธิแสน วิทยาศาสตร์การกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:04:08 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ชยกร สมศิลา คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:03:51 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ณุชฎา บูรณะพิมพ์ การศึกษาปฐมวัย 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:02:43 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ศิรินทร ทาสีทอง การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:02:32 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์วัชรา เสนาจักร์ ชีววิทยา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:02:03 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์วารินทิพย์ ศรีกุลา การประถมศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 16:01:15 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ ซุยกระเดื่อง วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:59:35 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ศันสนีย์พร ภูพันนา การสอนภาษาจีน 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:56:37 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ธนัชพร ขัติยนนท์ ภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:56:34 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ สองสนิท คอมพิวเตอร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:55:12 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์ การประถมศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:54:31 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์พีระพร รัตนาเกียรติ์ การศึกษาปฐมวัย 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:54:26 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์วีระยุทธ กองวงษา การจัดการกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:53:30 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ไตรมิตร โพธิแสน วิทยาศาสตร์การกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:52:59 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ศุภนิธิ ขำพรหมราช วิทยาศาสตร์การกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:52:42 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์จักรดาว โพธิแสน วิทยาศาสตร์การกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:52:29 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สิริมณี ดีรัศมี สังคมศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:51:45 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล วรคำ บัณฑิตวิทยาลัย 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:51:20 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ณิชกานต์ เสนามาตย์ การสอนภาษาจีน 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:50:48 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ปวริศ สารมะโน คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:50:26 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล เอกะกุล วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:49:06 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นางสาวรุ่งลาวัลย์ ละอำคา การศึกษาปฐมวัย 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:48:31 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อัจฉริยา พรมท้าว วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:47:49 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์ เคมี 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:46:45 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์บงกชรัตน์ ภูวันนา การประถมศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:45:51 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นางสาวปราณี คำสะอาด 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:45:25 บุคลากรคณะ | สายสนับสนุน
อาจารย์วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์ การศึกษาปฐมวัย 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:45:05 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์เนตรนภา เรืองไชย พลศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:44:38 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ปราการ บุตรแก้ว การสอนภาษาจีน 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:44:30 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สุชาดา หวังสิทธิเดช การศึกษาปฐมวัย 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:44:14 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์เทอดเกียรติ ฉายจรุง การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:43:49 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อภิภวัส ปาลวัฒน์ การจัดการกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:43:15 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร ภาษาไทย 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:42:47 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรสา พรหมทา การบริหารจัดการการศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:42:44 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์จีระนัน เสนาจักร์ คณิตศาสตร์ 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:42:21 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์โชติกา ธรรมวิเศษ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:41:55 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ จังหาร หลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:40:48 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ การบริหารจัดการการศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:40:32 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อาทิตย์ อาจหาญ วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:40:31 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยานุวัตน์ สมาธยกุล ภาษาไทย 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:39:02 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ไพรินทร์ ทองกลม จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:38:55 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์วณิชา สาคร คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:38:28 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์วิกรม สวาทพงษ์ การจัดการกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:38:25 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง เทียมภักดี จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:38:24 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นายธนาพล ตริสกุล คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:38:14 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สุทิน เจียมประโคน จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:37:59 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ณัฐดนัย ศรีโท ดนตรีศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:36:31 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์มัณณธูร จารุโณปถัมภ์ สังคมศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:36:14 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ สิมมาทัน คอมพิวเตอร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:36:14 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ราตรี สุภาเฮือง คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:35:50 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ธนวรรณพร ศรีเมือง วิทยาศาสตร์การกีฬา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:35:00 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ยุภาพร วิวัฒน์พัฒนกุล บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:34:57 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ สังคมศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:34:48 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อุบลวรรณ กิจคณะ คอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:34:41 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อัจฉริยะ วะทา การประถมศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:34:32 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:33:26 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อนุสรณ์ จันทร์ประทักษ์ วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:33:13 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ปฏิวัติ สิงห์ทองลา คณิตศาสตร์ 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:33:01 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ นาคุณทรง การศึกษาปฐมวัย บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:32:42 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล การศึกษาปฐมวัย 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:32:21 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา ผาระนัด ฟิสิกส์ 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:31:56 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์รัตติกาล สารกอง วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:31:36 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์กนกอร คำผุย วิทยาศาสตร์ 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:31:31 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ภาสิตา สุทธิไชยา หลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:31:24 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ทิพย์รัตน์ ประเสริฐสังข์ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:31:14 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ปวีณาการณ์ พลหาญ บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:31:03 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์จรูญ เบญมาตย์ พลศึกษา 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:30:57 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ปวีณาการณ์ พลหาญ บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:30:58 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง เทียมภักดี จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:29:54 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรสา พรหมทา การบริหารจัดการการศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:28:54 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์ การศึกษาปฐมวัย 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:26:46 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ ภูโสภา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:26:44 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ไตรมิตร โพธิแสน วิทยาศาสตร์การกีฬา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:21:24 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี การศึกษาปฐมวัย 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:21:16 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์จักรดาว โพธิแสน วิทยาศาสตร์การกีฬา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:20:59 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อภิภวัส ปาลวัฒน์ การจัดการกีฬา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:19:56 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ไพรินทร์ ทองกลม จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:18:20 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยากานต์ เรืองสุวรรณ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:17:23 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์เนตรนภา เรืองไชย พลศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:16:37 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์วิกรม สวาทพงษ์ การจัดการกีฬา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:15:20 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ชัยวัฒน์ สุภัควรกุล คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:13:11 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา ผาระนัด ฟิสิกส์ 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:12:07 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นางสาวสายใจ เพ็งที พลศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:11:40 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ปิติ ธรรมนูญ คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:11:28 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ การบริหารจัดการการศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:09:58 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ณัฐดนัย ศรีโท ดนตรีศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:09:13 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์บงกชรัตน์ ภูวันนา การประถมศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:09:04 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์พัชรี วงษาสน วิทยาศาสตร์การกีฬา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:09:04 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สุทิน เจียมประโคน จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:08:21 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์รัตติกาล สารกอง วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:08:18 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ณุชฎา บูรณะพิมพ์ การศึกษาปฐมวัย 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:08:13 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สิริมณี ดีรัศมี สังคมศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:08:13 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ สองสนิท คอมพิวเตอร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:07:55 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ณัฐธิดา บังเมฆ วิทยาศาสตร์การกีฬา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:07:40 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ธนวรรณพร ศรีเมือง วิทยาศาสตร์การกีฬา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:07:19 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์ การประถมศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:07:06 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล เอกะกุล วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:07:05 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ปราการ บุตรแก้ว การสอนภาษาจีน 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:05:48 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อุบลวรรณ กิจคณะ คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:05:30 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ประยงค์ หัตถพรหม พลศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:05:05 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ตีเมืองซ้าย คอมพิวเตอร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:04:40 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ปวีณาการณ์ พลหาญ บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:04:16 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อาทิตย์ อาจหาญ วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:04:14 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ณิชกานต์ เสนามาตย์ การสอนภาษาจีน 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:04:13 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ชยกร สมศิลา คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:04:06 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์วารินทิพย์ ศรีกุลา การประถมศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:23 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นางสาวทิพย์รัตน์ ประเสริฐสังข์ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:22 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ สังคมศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:14 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อัจฉริยะ วะทา การประถมศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:06 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รามนรี นนทภา คณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:05 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์จีระนัน เสนาจักร์ คณิตศาสตร์ 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:03 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์ เคมี 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:02 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ขันแก้ว มาพรม ภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:03:01 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ธนวุฒิ คำประเทือง การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:02:48 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ปวริศ สารมะโน คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:02:44 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร พลหาญ การบริหารจัดการการศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:02:43 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ศันสนีย์พร ภูพันนา การสอนภาษาจีน 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:02:41 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์ จังหาร หลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:02:40 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สุชาดา หวังสิทธิเดช การศึกษาปฐมวัย 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:02:31 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์กนกอร คำผุย วิทยาศาสตร์ 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:02:19 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์วีระยุทธ กองวงษา การจัดการกีฬา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:02:14 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ นาคุณทรง การศึกษาปฐมวัย บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:02:10 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นายธนาพล ตริสกุล คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:02:03 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ คณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:02:03 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์จรูญ เบญมาตย์ พลศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:02:02 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวพล นนทภา คณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:02:00 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อัจฉริยา พรมท้าว วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:01:50 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ณัฐดนัย ศรีโท ดนตรีศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:01:30 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์มนตรี เนมิน ดนตรีศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:01:29 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์วณิชา สาคร คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:01:27 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ไตรมิตร โพธิแสน วิทยาศาสตร์การกีฬา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:01:18 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สุนันทา กินรีวงค์ ภาษาไทย 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:01:15 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ สิมมาทัน คอมพิวเตอร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:01:08 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นางสาวรุ่งลาวัลย์ ละอำคา การศึกษาปฐมวัย 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:01:03 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ปฏิวัติ สิงห์ทองลา คณิตศาสตร์ 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:01:01 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ภาสิตา สุทธิไชยา หลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:00:49 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์จักรดาว โพธิแสน วิทยาศาสตร์การกีฬา 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:00:47 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์พีระพร รัตนาเกียรติ์ การศึกษาปฐมวัย 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:00:38 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ยุภาพร วิวัฒน์พัฒนกุล บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2563 เวลา 20:00:07 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์วิกรม สวาทพงษ์ การจัดการกีฬา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:31:04 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ณุชฎา บูรณะพิมพ์ การศึกษาปฐมวัย 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:24:51 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ สองสนิท คอมพิวเตอร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:19:54 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นางสาววรรณษา โสภานะ 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:18:12 บุคลากรคณะ | สายสนับสนุน
นางกมลพร ขรรค์ทัพไทย 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:17:59 บุคลากรคณะ | สายสนับสนุน
อาจารย์ประยงค์ หัตถพรหม พลศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:16:37 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ชัยวัฒน์ สุภัควรกุล คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:15:45 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อัจฉริยา พรมท้าว วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:14:38 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อุบลวรรณ กิจคณะ คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:14:14 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์เทอดเกียรติ ฉายจรุง การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:13:05 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ประเสริฐ ชมมอญ วิทยาศาสตร์การกีฬา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:13:03 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี การศึกษาปฐมวัย 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:12:43 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์บงกชรัตน์ ภูวันนา การประถมศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:12:30 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ชยกร สมศิลา คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:12:22 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์รัตติกาล สารกอง วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:12:21 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ปราการ บุตรแก้ว การสอนภาษาจีน 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:12:15 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล การศึกษาปฐมวัย 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:12:08 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ คณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:12:04 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นางสาวสายใจ เพ็งที พลศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:10:39 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ไพรินทร์ ทองกลม จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:10:11 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล เอกะกุล วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:09:27 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยากานต์ เรืองสุวรรณ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:08:57 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ ซุยกระเดื่อง วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:07:48 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ประภัสสร ปรีเอี่ยม การศึกษาพิเศษและภาษาไทย 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:07:05 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ศันสนีย์พร ภูพันนา การสอนภาษาจีน 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:06:42 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ธนวรรณพร ศรีเมือง วิทยาศาสตร์การกีฬา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:05:57 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ณิชกานต์ เสนามาตย์ การสอนภาษาจีน 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:04:38 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นางสาวปัณญาพัฒน์ ขันทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:04:38 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ตีเมืองซ้าย คอมพิวเตอร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:04:01 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์วารินทิพย์ ศรีกุลา การประถมศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:03:17 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์ การประถมศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:03:08 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นายธนาพล ตริสกุล คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:03:04 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สุทัศน์ แก้วคำ การบริหารจัดการการศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:00:46 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร พลหาญ การบริหารจัดการการศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:59:46 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์พัชรี วงษาสน วิทยาศาสตร์การกีฬา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:58:10 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์นัฐติยา สอนสุภาพ คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:57:56 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร ภาษาไทย 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:57:29 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สุริยา สมาน พลศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:56:25 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์วณิชา สาคร คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:55:41 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ณัฐธิดา บังเมฆ วิทยาศาสตร์การกีฬา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:55:38 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์ เคมี 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:55:38 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ สิมมาทัน คอมพิวเตอร์ศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:55:23 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
นางสาวรุ่งลาวัลย์ ละอำคา การศึกษาปฐมวัย 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:54:16 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์จักรดาว โพธิแสน วิทยาศาสตร์การกีฬา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:53:58 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์วีระยุทธ กองวงษา การจัดการกีฬา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:53:18 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ไตรมิตร โพธิแสน วิทยาศาสตร์การกีฬา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:53:16 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์จรูญ เบญมาตย์ พลศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:53:03 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อาทิตย์ อาจหาญ วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:52:42 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์นัชชา อู่เงิน สังคมศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:52:33 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยานุวัตน์ สมาธยกุล ภาษาไทย 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:52:06 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์โชติกา ธรรมวิเศษ จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:51:15 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ณัฐดนัย ศรีโท ดนตรีศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:51:09 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์พีระพร รัตนาเกียรติ์ การศึกษาปฐมวัย 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:50:56 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์จีระนัน เสนาจักร์ คณิตศาสตร์ 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:50:00 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ปฏิวัติ สิงห์ทองลา คณิตศาสตร์ 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:49:32 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ชำนาญ ด่านคำ คอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:49:19 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ปวีณาการณ์ พลหาญ บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:48:51 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา ผาระนัด ฟิสิกส์ 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:48:21 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อนุสรณ์ จันทร์ประทักษ์ วิจัยและประเมินผลการศึกษา บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:47:56 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์เนตรนภา เรืองไชย พลศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:46:49 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์กนกอร คำผุย วิทยาศาสตร์ 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:46:38 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์อรวรรณ เจริญรัตน์ สังคมศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:45:52 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐชัย จันทชุม วิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:45:42 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์มัณณธูร จารุโณปถัมภ์ สังคมศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:45:40 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สุนันทา กินรีวงค์ ภาษาไทย 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:45:36 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ นาคุณทรง การศึกษาปฐมวัย บัณฑิตศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:44:51 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์วัชรา เสนาจักร์ ชีววิทยา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:44:24 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์ศุภนิธิ ขำพรหมราช วิทยาศาสตร์การกีฬา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:44:23 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์นราวิชญ์ ศรีเปารยะ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:43:18 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ
อาจารย์สุชาดา หวังสิทธิเดช การศึกษาปฐมวัย 27 พ.ค. 2563 เวลา 15:40:08 บุคลากรคณะ | สายวิชาการ