• Student Help And Support Center
    ศูนย์ให้คำปรึกษานักศึกษา
    Faculty of Education - Rajabhat Maha Sarakham University

เกี่ยวกับเรา

ให้บริการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่เป็นมิตร ที่สนับสนุนให้กำลังใจนักศึกษาในการเผชิญปัญหา เพื่อช่วยให้นักศึกษาลดความกังวล และหาทางออกของปัญหา ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังจัดหลักสูตรเพื่อช่วยพัฒนาทักษะชีวิตและเพิ่มศักยภาพในตนเองให้แก่นักศึกษา และมีบริการให้การปรึกษาทางออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

"ศูนย์ให้คำปรึกษานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม"

ADDRESS

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY

CONTACT US NOW
EDURMU@RMU.AC.TH
DEVELOPER
COMPUTER EDUCATION