คณะครุศาสตร์ ราชภัฏมหาสารคาม
แหล่งผลิตครูนวัตกรสังคม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

คณบดี คณะครุศาสตร์

อาจารย์ อนุสรณ์ ถูสินแก่น 
อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อีเมล์ nuson_12@hotnail.com

สายตรงคณบดี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ครูนวัตกรสังคม "ครูสารคาม ครูคุณค่าสาระคน"

ข่าวเด่น

Tagline

ระบบสารสนเทศบุคลากร มรม.

เข้าสู่ระบบ
Tagline

เข้ารับรางวัลโครงการ การประกวดสปอตวิทยุ เเละสปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2567 ในหัวข้อ "ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข"

วันที่ : 11 มกราคม 2567
ผลการจัดกิจกรรม : นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้ารับรางวัลตามโครงการ การประกวดสปอตวิทยุ เเละสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” จัดโดยคุรุสภา

ดูเพิ่มเติม→
ผลงาน/ข่าวเด่น

 ร่วมเป็นกำลังใจให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์

ผลงาน ความภาคภูมิใจจาก นักศึกษา คณาจารยื บุคลากร และศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ดูเพิ่มเติม→

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลและสถิติ

21

จำนวนหลักสูตร

หลักสูตรในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3

ระดับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท
ปริญญาเอก

3982

นักศึกษาปัจจุบัน

จำนวนนักศึกษาในปัจจุบัน

89

บุคลากร

จำนวนบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน

รู้จักคณะครุศาสตร์

วิดิโอแนะนำคณะครุศาสตร์ มุมมองจากบุคลากร นักศึกษา