ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓


เข้าสู่เว็บไซต์ | คณะครุศาสตร์
THE HOME OF TEACHERS

FACULTY OF EDUCATION - RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY

สายตรงคณบดี