โครงการ ค่ายครูสู่ชนบท (พี่สอนน้อง) ครั้งที่ 17

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน โครงการสร้างความร่วมมือกลุ่มเครือข่าย…


0 Comments1 Minute

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 25 ม.ค – 5 ก.พ. 67

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน โครงการสร้างความร่วมมือกลุ่มเครือข่าย…


0 Comments1 Minute

กิจกรรมถอดบทเรียน โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน โครงการสร้างความร่วมมือกลุ่มเครือข่าย…


0 Comments1 Minute

การบริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 ประจำปี 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน โครงการสร้างความร่วมมือกลุ่มเครือข่าย…


0 Comments1 Minute

คณะครุศาสตร์ รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน โครงการสร้างความร่วมมือกลุ่มเครือข่าย…


0 Comments1 Minute

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน โครงการสร้างความร่วมมือกลุ่มเครือข่าย…


0 Comments1 Minute