สาขาวิชานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน โครงการสร้างความร่วมมือกลุ่มเครือข่าย…


0 Comments1 Minute

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน โครงการสร้างความร่วมมือกลุ่มเครือข่าย…


0 Comments1 Minute

การพัฒนานักศึกษาครูคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน โครงการสร้างความร่วมมือกลุ่มเครือข่าย…


0 Comments1 Minute

บรรยากาศการสอบสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน โครงการสร้างความร่วมมือกลุ่มเครือข่าย…


0 Comments1 Minute