โครงการ ค่ายครูสู่ชนบท (พี่สอนน้อง) ครั้งที่ 17

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม…